Autorizovaný predajca profesionálneho náradia a príslušenstva

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomný vzťah firmy ELEKTROPRODUKT, spol. s r.o.,  prevádzkovateľa tohto elektronického obchodu (ďalej predávajúci) a fyzickú alebo právnickú osobu (ďalej zákazník) nakupujúcu produkt alebo službu (ďalej tovar) na diaľku formou elektronického obchodu. Každý obchod realizovaný na základe objednávky prostredníctvom tohto elektronického obchodu je považovaný za samostatnú kúpnu zmluvu uzatvorenú na diaľku.

Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“) a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj „OP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

Predávajúci:

ELEKTROPRODUKT, spol. s r.o.
Kuklovská 5
841 04 Bratislava

IČO:         31340644
DIČ:         2020345327
IČ DPH:  SK2020345327

Obchodný register Okresného súdu Bratislava: Oddiel Sro, Vložka číslo 4203/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava
číslo účtu:   262 704 14 / 1100

Kontakt na kamenný obchod – prevádzku vybavujúcu objednávky:

ELEKTROPRODUKT, spol. s r.o.
Prípojná 1 (vstup z Kazanskej ul., v  križovatke Slovnaftská- Svornosti-Kazanská, v objekte MotoRacing)
821 06  Bratislava

tel./fax:   +421 2 5541 0326
mob.č.:   +421 903 506 118

Mobilné čísla obchodných zástupcov:
+421 903 793 363
+421 902 603 388
+421 903 725 679

e-mail: elektroprodukt@elektroprodukt.sk

www.elektroprodukt.sk
www.boschnaradie.sk
www.metabonaradie.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok – piatok:    8,00 – 17,00 hod

 

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané prostredníctvom internetového obchodu, pričom zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

 

Ponuka tovaru

Ponuka tovaru je vždy zobrazená na stránke internetového obchodu, pričom informácie o tovare sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a z oficiálnych stránok hlavných dodávateľov a výrobcov tovaru. Uvedená cena zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a nezahŕňa poplatky za doručenie tovaru. Obrázky môžu byť iba ilustračné.

Zákazník berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru a konečnej cene tovaru sa môžu líšiť od údajov uvedených v katalógu internetového obchodu, a to v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania tovaru zo skladov predávajúceho, hlavného dodávateľa alebo výrobcu.
(5) Pri nákupe tovarov prostredníctvom internetového obchodu nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských, bonusových alebo zamestnaneckých zliav.
(6) Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

Objednávka tovaru

Objednávku môže kupujúci uskutočniť:

- vložením vybraného tovaru do elektronického nákupného košíka a následným potvrdením množstva a celkovej ceny vybraného tovaru. V následných krokoch objednávky je nutné vyplniť kontaktné informácie, adresu pre doručenie objednaného tovaru, spôsob jeho dodania a platby.

Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s OP a so spracovaním osobných údajov spotrebiteľa

Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu zaslaný informačný mail  o prijatí (zaevidovaní) objednávky a kupujúcemu budú podľa potreby na uvedenú e-mailovú adresu zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.  V prípade potreby môže komunikácia prebiehať telefonicky.

Po zaevidovaní objednávky predávajúci overí disponibilitu tovaru a platnú cenu tovaru u výrobcu.
Ak sa nebudú údaje líšiť , predávajúci potvrdí objednávku kupujúcemu zaslaním e-mailovej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky". V opačnom prípade predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o zmene predmetných údajov a objednávku potvrdí až na základe súhlasu kupujúceho so zmenenými údajmi. Potvrdením objednávky vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim  kúpna zmluva. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom spotrebiteľa dlhší ako lehota uvedená v katalógu tovaru.  Kupujúci  má v prípade predĺženia dodacej lehoty alebo zmeny ceny právo objednávku stornovať a odstúpiť od zmluvy.

- telefonicky na telefónnych číslach predajne a na číslach obchodných zástupcov:

tel./fax:   +421 2 5541 0326
mob.č.:   +421 903 506 118

Mobilné čísla obchodných zástupcov:
+421 903 793 363
+421 902 603 388
+421 903 725 679

- e-mailom:

elektroprodukt@elektroprodukt.sk

- osobne v kamennom obchode

v Bratislave, na Prípojnej ul. č.1 (vstup z Kazanskej ulice, v blízkosti križovatky Slovnaftská-Kazanská-Svornosti), v čase od 8,30 do 17,00 hod., v pondelok až piatok.

Pred objednaním tovaru pracovníci predávajúceho môžu na požiadanie poskytnúť kupujúcemu odborné poradenstvo a to telefonicky, e-mailom, resp. osobne v kamennom obchode.

 

Doručenie tovaru

Dodanie objednaného tovaru avizujeme telefonicky alebo e-mailom a bude realizované podľa dostupnosti tovaru na sklade, t.j. 24 hod. až 2 pracovné dni, resp. podľa dohody.  V prípade dlhšej dodacej doby Vás budeme o termíne dodania informovať.
Pri platbe za predfaktúru sa dodacia doba počíta od pripísania platby na náš účet.
Spôsob a miesto doručenia tovaru, resp. osobného odberu tovaru v predajni stanovuje kupujúci v objednávke. Objednávka sa považuje za vybavenú, ak si kupujúci tovar prevezme. 

Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru), návod na používanie a prípadne záručný list, pokiaľ sa k tovaru dodáva.

 

Poplatky za doručenie tovaru

Poplatky za doručenie tovaru sú závislé od spôsobu doručenia tovaru zadaného v objednávke. V prípade, že je tovar doručený kuriérom, kupujúci účtuje poplatok 5 EUR. Prevzatie tovaru osobne v predajni je zdarma. Tovar v hodnote nad 150 EUR bude kupujúcemu doručený  zdarma.

 

Spôsob platby za doručenie tovaru

Za tovar kupujúci môže zaplatiť:

- kuriérovi priamo pri doručení tovaru (na dobierku)

- bankovým prevodom na základe predfaktúry

- v hotovosti alebo platobnou kartou osobne v kamennej predajni

- šekmi Ticket Compliments osobne v kamennej predajni.

 

Prevzatie tovaru od kuriéra

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nepoškodenosť obalu i samotného tovaru. V prípade poškodenia spíše s pracovníkom kuriérskej služby protokol o škode a tovar nepreberie. O takto poškodenom a neprevzatom tovare ihneď informuje predávajúceho. Predávajúci kupujúcemu zašle nový tovar.
Ak obal nebol pri preberaní poškodený a napriek tomu je tovar vo vnútri balenia poškodený, kupujúci neodkladne kontaktuje predávajúceho. Ďalší postup bude dohodnutý telefonicky pripadne e-mailom.

 

Stornovanie objednávky

Stornovať objednávku môže kupujúci kedykoľvek až do prevzatia tovaru v predajni alebo od kuriéra. V prípade, že sa kupujúci rozhodne stornovať objednávku, je nutné zaslať e-mail na adresu elektroprodukt@elektroprodukt.sk, alebo telefonicky kontaktovať prevádzku, ktorá objednávku vybavuje na tel. čísle 02 / 5541 0326. Potrebné údaje na stornovanie objednávky sú meno zákazníka a obsah objednávky. V prípade stornovania objednávky nie sú účtované žiadne poplatky. Ak kupujúci za tovar už zaplatil, finančné prostriedky mu budú vrátené do 3 dní bankovým prevodom na zadaný bankový účet.

 

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že zákazník zaplatil predávajúcemu zálohu za objednaný tovar, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne zákazníkovi túto sumu vrátiť najneskôr do 3 dní od odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho.

 

Vrátenie tovaru, odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom vznikne potvrdením objednávky.
Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, za podmienok uvedených v § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, elektronickou poštou na elektroprodukt@elektroprodukt.sk  alebo osobne v prevádzke predávajúceho. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode (ďalej "Primerané odskúšanie"). Primerane odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Za primerané odskúšanie sa rozumie odskúšanie funkčnosti tovaru.
Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od kúpnej zmluvy doručí kupujúci na vlastné trovy predávajúcemu na adresu prevádzky a to nepoužívaný, nepoškodený a originálne zabalený s kompletným príslušenstvom.

Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie kupujúci v odstúpení od kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru.

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Spoločnosti ELEKTROPRODUKT, spol. s r.o., so sídlom Kuklovská 5, 841 04  Bratislava, IČO 31340644

 

týmto oznamujem / oznamujeme*, že odstupujem / odstupujeme* od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

Dátum objednania / dátum prijatia* : ......................................

 

Meno a priezvisko kupujúceho / kupujúcich*: ........................................................................................

 

Adresa kupujúceho / kupujúcich *: .........................................................................................................

 

Podpis kupujúceho / kupujúcich * (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

 

............................................................

 

Dátum: ...............................................

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

 

Záruka, spôsob uplatnenia reklamácie

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady. Záruka sa netýka vád spôsobených nesprávnym používaním, prirodzeným opotrebením a poškodenia tovaru spôsobené živelnou pohromou.

Záručná doba na predávaný tovar  je 24 mesiacov, prípadne doba, aká je uvedená pri danom type tovaru.

Záruka začína plynúť dňom predaja tovaru zákazníkovi. Záruku si je možné uplatniť na základe nákupného dokladu. Dátum kúpy je pritom totožný s dátumom vystavenia originálneho kúpneho dokladu.

Výmena tovaru za iný tovar je možná, ak tovar a jeho príslušenstvo a ani jeho obal nie sú poškodené a nenesú znaky používania alebo nie sú znehodnotené.

Tovar na opravu, reklamáciu, resp. výmenu zákazník doručí na vlastné náklady na určené miesto predávajúcim.  Opravený, resp. vymenený tovar bude zákazníkovi doručený na jeho adresu na náklady predávajúceho. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

 

Alternatívne riešenie sporov  (zákon 391/2015)

V prípade, že kupujúci  nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim, alebo keď sa kupujúci spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci  právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci  je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Ochrana osobných údajov

Zaručujeme všetkým zákazníkom ochranu ich osobných údajov. Údaje slúžia výhradne k úspešnému vybaveniu objednávok a neposkytujú sa tretím osobám či inštitúciám, s výnimkou prepravcu. Tieto informácie sa riadia zákonom č. 428/2002, 90/2005 Z.z.. o ochrane osobných údajov.
Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa zaväzujeme, že na prianie zákazníka, vymažeme neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

Záverečné ustanovenia

Potvrdením objednávky kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

Servis:

Prevádzka (predajňa)

 

ELEKTROPRODUKT, spol. s r.o.
Prípojná 1 (vstup z Kazanskej ul., v  križovatke Slovnaftská- Svornosti-Kazanská, v objekte MotoRacing)
821 06  Bratislava

tel./fax:   +421 2 5541 0326
mob.č.:  +421 903 506 118

 

e-mail: elektroprodukt@elektroprodukt.sk

 

zabezpečuje zberný servis tovaru, ktorý odosiela na opravu autorizovanému servisnému stredisku, ktoré určí výrobca toho-ktorého zariadenia.

© ELEKTROPRODUT, spol. s r.o. 2017